IKSZT kialakítása és működtetése


A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
a 2011. évi CVIII. tv. ( Kbt.)  31. § (1) bek. f) pontja alapján:

„Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
és működtetése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/10
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:
tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2012.01.23.
Iktatószám: 33782/2011
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület
Teljesítés helye:
4085. Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. Hrsz.:
6333.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: NYAK-ÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nincs megadva
1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület
Postai cím: Fő út 9.
Város/Község: Hajdúnánás – Tedej
Postai irányítószám: 4085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Rákóczi András
Telefon: 52/570-333
E-mail: rakocziandras@tedejrt.hu
Fax: 52/570-383
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Egyesület
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése”
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
4085. Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. Hrsz.: 6333.
NUTS-kód HU321
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
„Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése”
A meglévő iskolaépület átalakítása Integrált Közösségi Szolgáltató Téré.
– Épület bruttó alapterülete: 596,2 m2
– Meglévő földszint nettó alapterülete: 650,59 m2
– Átalakítás utáni földszinti nettó alapterület: 653,78 m2
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás
eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 24.672.254,-Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251.
§ (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
xKözvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A.
§, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/01/02 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYAK-ÉP Kft.
Postai cím: Dorogi u. 01125/69.hrsz.
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 29.359.989,-Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 24.672.254,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 24.672.254,- / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 29.446.537,-Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése
értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése
(ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
—————————————— (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
——————-V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási adatot:
112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése. Azonosító szám:
2074240614
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/12/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x
egyéb
——————– (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel
miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) —————–V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:
Nova-Bau ’89 Kft.
Cím:
4220 Hajdúböszörmény, Külső-debreceni út 31.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 29.342.730,-Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
——————– (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) —————–V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott
részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

NYAK-ÉP Kft. (név)
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69. hrsz. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Nánásép Kft. (név)
4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Nova-Bau ’89 Kft. (név)
4220 Hajdúböszörmény, Külső-debreceni út 31. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
——————————– (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)
——————————-Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/29 (év/hó/nap)