IKSZT kialakítása és működtetése – kiegészítő munkák


A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
a 2011. évi CVIII. tv. ( Kbt.)  31. § (1) bek. f) pontja alapján:

„Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
és működtetése című projekt kiegészítő munkái”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.10.08.
Iktatószám: 14790/2012
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség
Teljesítés helye:
4085. Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. Hrsz.:
6333.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: NYAK-ÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség
Postai cím: Fő út 9.
Város/Község: Hajdúnánás-Tedej
Postai irányítószám: 4085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Gergely
Telefon: +3652570334
E-mail: galgergely@tedejrt.hu
Fax: +3652570340
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése című projekt kiegészítő munkái” kivitelezésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
4085. Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. Hrsz.: 6333.
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése című projekt
kiegészítő munkái”
1. A Burkolatok készítése során – a meglévő burkolat bontását követően kiderült, hogy az
aljzatbeton több helyen is töredezett. A feltárás során megállapítást nyert, hogy az aljzat
töredezettsége – hibája az eredeti építés (1970-es évek) során nem megfelelő módon elkészített
(hiányos) kavicságyazatra vezethető vissza. Valamint megállapítást nyert, hogy az aljzat alatt
semmiféle (sem vízszigetelés, sem hőszigetelés nem készült.
Elvégzendő munkák:
– A szakszerűtlenül elkészített aljzatot, és ágyazati réteget fel kell bontani. A törmeléket el kell
szállítani (MVH kód: 21-011-0016762), Új ágyazati réteget kell készíteni. Melyre a szigetelés
tartására szolgála aljzatbetont kell készíteni, melynek felső síkja meg kell hogy egyezzen a falak
alatti szigetelés síkjával (MVH kód: 31-000-0034810).
– A talajnedvesség elleni vízszigetelést erre a szakszerűen elkészített aljzatra kell elkészíteni
(MVH kód: 48-002-1819116)
– A vízszigetelést a falak alatti meglévő szigeteléssel össze kell kapcsolni.
– A hőszigetelést a talajnedvesség elleni szigetelésre kell fektetni (MVH kód: 48-007-2305470),
melyre technológiai szigetelést követően (fóliaterítés), kerül a burkolható réteg kialakítása,
vagyis a felső aljzatbeton (MVH kód: 31-030-0062371)
2. Az épület tervezett átalakítása során két volt helyiség összenyitására került volna sor. A
födémszerkezet feltárása során derült arra fény, hogy az 5,20-as fesztávú részen a főfalakkal
párhuzamosan egy mestergerenda tartja a födémgerendákat. A mestergerenda elbontása nem
lehetséges, mivel ez a födém tönkremenetelét okozza. A feltárás során megállapítást nyert, hogy
a mestergerenda a bontandó falon került toldásra, valamint az is hogy a födém semmilyen
hőszigeteléssel nem rendelkezik
Elvégzendő munkák:
– A födémet a bontandó fal két oldalán alá kell támasztani (MVH kód: 15-006-0012243) A
mestergerenda alatt új pillért kell építeni, melynek alapot kell létesíteni. Az alaphoz az alapgödröt
ki kell emelni (MVH kód: 21-003-0015034). Az alapozást el kell végezni (MVH kód:
31-000-0034810). Az oszlop készítéséhez betonacél szerelést kell készíteni (MVH kód:
31-001-1672470) Beton zsaluzó elemmel fel kell falazni a pillért (MVH kód: 33-005-2053056) El
kell készíteni a vasbeton oszlopot (kód: 31-011-0042485)
– Hőszigetelést kell teríteni a meglévő födémszerkezetre (MVH kód: 48-007-2306344)
3. A fűtési rendszer az épületben már több áve nem üzemelt. A rendszer feltöltése és próbája
során derült fény arra, hogy a kazán működésképtelen, a szivattyúk be vannak ragadva, a
rendszer ezáltal működésképtelen. A meglévő elektromos forróvíztárolók elvízkövesedtek, azok
fűtőszála tönkrement. Állandó zárlatot okoz. Az Önkormányzat az épület használaton kívül
helyezésekor a gázórát lecseréltette, ennek következtében új gázkazán beépítése nem
lehetséges, mivel a jelenlegi mérő kapacitása új fogyasztó felszerelését nem teszi lehetővé.
Elvégzendő munkák:
– A meglévő hibás gázüzemű és nem használható kazán helyett, új melegvíz előállítására is
alkalmas szilárd tüzelésű kazán kerül beépítésre a szükséges szerelvényeivel. Ennek
megfelelően elhelyezésre kerül az új kazán (MVH kód: 82-005-0959261), egy 150 literes
forróvíztároló (MVH kód: 82-004-0953470), zárt tágulási tartály (MVH kód: 82-004-0954734),
megfelelő keringető szivattyúk, (MVH kód: 82-008-1718205), csővezetékek (MVH kód:
81-004-0903331, MVH kód: 81-004-0903384, MVH kód: 81-004-0903435), hőmérők (MVH kód:
82-005-0959823) és egyéb szükséges mérőeszközök –manométerek, (MVH kód:
82-005-0959796) és új osztó-gyűjtők (MVH kód: 82-005-0959823) kerülnek beépítésre. Az új
kazánt be kell szabályozni (MVH kód: 82-016-1025534) a megfelelő működés érdekében.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)
Érték: 3.995.510
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint eljárás került lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a
közbeszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 150.000.000,-Ft-ot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Hajdúnánás-Tedej, Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése című projekt kiegészítő munkái”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/08/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYAK-ÉP Kft.
Postai cím: 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Telefon: 0652/570750
E-mail: nyakep@nyakep.hu
Fax: 0652/570751
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3.995.510 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3.995.510 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3.995.510 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4.312.643 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

NYAK-ÉP Kft. (név) 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
PROMT 23 Kft. (név) 4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
MÉN-ÉP 2003 Kft. (név) 4080 Hajdúnánás, Kinizsi út 19/a (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
———————————-(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)———————————–IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
—————(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)——————-V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése. Azonosító szám:
2074240614
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/07/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/10/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország: